Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Właścicielem sklepu internetowego jest Fundacja „Strumień Życia” z siedzibą przy ul. Puzonistów 4, 02-876 Warszawa, NIP: 951-17-72-010, REGON: 010324350.
2. Sklep prowadzi sprzedaż publikacji za pośrednictwem strony internetowej sklep.strumien.com.pl.
3. Klientem w sklepie mogą być osoby pełnoletnie, natomiast osoby niepełnoletnie mogą zawrzeć umowę sprzedaży jedynie za wiedzą i pełnym nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego.
4. Umowa sprzedaży publikacji zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto. Cena podana przy każdej publikacji jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen publikacji znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych publikacji do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklep.strumien.com.pl, bądź wprowadzania w nich zmian.
6. Wysyłka zamówionych publikacji następuje na koszt klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie całej Polski.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
1. Aby zakupić wybrane publikacje, należy:
a) dodać wybrane publikacje do koszyka;
b) wybrać sposób wysyłki i płatności;
c) wypełnić formularz zamówienia, podając dane osobowe, adres dostawy, telefon kontaktowy oraz adres e-mail;
d) zatwierdzić formularz zamówienia.
2. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z powodu błędnego adresu e-mail lub numeru telefonu zostanie ono anulowane w ciągu 5 dni roboczych.
4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia pomiędzy właścicielem sklepu a klientem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży publikacji.

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku płatności przelewem bankowym – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie właściciela sklepu;
b) w przypadku płatności za pobraniem – po złożeniu przez klienta zamówienia.
2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności publikacji w magazynie. W przypadku niedostępności części publikacji objętych zamówieniem klient informowany jest o stanie zamówienia i ma możliwość podjęcia decyzji o sposobie jego realizacji.
3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, uwzględniająca tytuły i ceny zamawianych publikacji oraz koszty ich wysyłki.
4. W przypadku płatności przelewem bankowym klient uiszcza należność za zamówione publikacje przed dostawą towaru na konto Fundacji „Strumień Życia” PKO BP S.A. XVI/O w Warszawie 92 1020 1169 0000 8302 0011 7200. Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia, a także znajduje się w e-mailu, który klient otrzymuje po złożeniu zamówienia) i dopisać w tytule „Zamówienie nr…”.
5. W przypadku płatności za pobraniem klient uiszcza należność gotówką przy odbiorze przesyłki.
6. Czas realizacji zamówienia przez sklep wynosi do 7 dni roboczych. Do tego należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską.
7. Wysyłka towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualne informacje o kosztach wysyłki dostępne są w trakcie składania zamówienia.

IV. REKLAMACJA TOWARU
1. Odbierając towar klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku wykrycia takich uszkodzeń klient zobowiązany jest do spisania w obecności pracownika Poczty Polskiej protokołu reklamacji. Sporządzenie takiego protokołu jest warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.
2. W przypadku wykrycia przez klienta wady towaru stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady (art. 556-576). Sklep przyjmuje i rozpatruje reklamację dotyczącą towaru w terminie do 30 dni od dnia wykrycia wady przez klienta i dostarczenia towaru pod adres sklepu za pośrednictwem Poczty Polskiej.
3. Reklamowany towar klient powinien odesłać przesyłką pocztową pod adres: Fundacja „Strumień Życia”, ul. Puzonistów 4, 02-876 Warszawa. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (fakturę).
4. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie, publikacje do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

V. ZWROT TOWARU
1. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z zakupu w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia bez podawania przyczyny zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
2. Zwroty przyjmowane są jedynie wtedy, gdy towar nie został w żaden sposób zniszczony, musi też być przekazany w nienaruszonym opakowaniu. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sprzedawca gwarantuje zwrot wartości towaru. Pieniądze w kwocie równej cenie towaru zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt dostawy i odesłania zamówionych publikacji nie podlega zwrotowi.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe klienta zostaną wprowadzone do bazy danych Fundacji „Strumień Życia” wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Z chwilą złożenia zamówienia klient wyraża zgodę na otrzymywanie od sklepu korespondencji reklamowej pocztą elektroniczną oraz tradycyjną, na adres podany w formularzu zamówienia. Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i aktualizowania.
2. W sprawach nie uregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.