Boża nowo­testamen­towa ekonomia

38,00 

SZANOWNI CZYTELNICY!
Poniżej udostępniamy on-line rozdział pierwszy książki. Zapraszamy do lektury!

Opis

Opierając się na prowadzonym przez blisko sześćdziesiąt lat studium Biblii, Witness Lee przedstawia wszechstronne spojrzenie na Boży zamysł i plan, jaki ma Bóg w swej nowotestamentowej ekonomii. Plan ten nie kończy się na odkupieniu. Obejmuje on wszystkie działania, jakie podejmuje Trójjedyny Bóg w celu realizacji swego pragnienia, by powiększyć się i wyrazić poprzez swój wybrany lud.

Boża nowotestamentowa ekonomia to dogłębne studium Nowego Testamentu. Nie wywołuje powierzchownej ekscytacji, ale też nie jest suchą, systematyczną analizą teologiczną. Przedstawia objawienie planu Trójjedynego Boga, dzięki czemu czytelnik otrzyma zarówno wiedzę, jak i zachętę do tego, by dążyć do pełnego doświadczania naszego wspaniałego Trójjedynego Boga.

Spis treści

Rozdział pierwszy
Słowo wstępne Zapraszamy do lektury fragmentu książki

Rozdział drugi
Wcielenie Słowa i życie codzienne Syna na ziemi

Rozdział trzeci
Śmierć Syna w Jego człowieczeństwie wraz z Jego boskością poprzez Ducha

Rozdziały czwarty — piąty
Zmartwychwstanie Syna w Jego boskości wraz z Jego człowieczeństwem (1) — (2)

Rozdział szósty
Posłanie Ducha przez Syna

Rozdziały siódmy — dziesiąty
Wniebowstąpienie Syna i chrzest w Duchu (1) — (4)

Rozdział jedenasty
Duch życia

Rozdział dwunasty
Życiodajny Duch

Rozdział trzynasty
Duch przeobrażający

Rozdział czternasty
Duch błogosławieństwem ewangelii

Rozdział piętnasty
Duch Ciała oraz obfite zaopatrzenie Ducha Jezusa Chrystusa

Rozdział szesnasty
Duch praktycznego życia chrześcijańskiego

Rozdział siedemnasty
Wieczny Duch łaski i Duch zazdrości

Rozdział osiemnasty
Duch Chrystusa

Rozdział dziewiętnasty
Duch namaszczający

Rozdziały dwudziesty — dwudziesty piąty
Siedem Duchów (1) — (6)

Rozdział dwudziesty szósty
Ostateczne zwieńczenie — Nowa Jeruzalem

Rozdziały dwudziesty siódmy — dwudziesty ósmy
Nowa Jeruzalem — jej określenia (1) — (2)

Rozdziały dwudziesty dziewiąty — trzydziesty czwarty
Nowa Jeruzalem — podstawowe składniki jej budowy (1) — (6)

Rozdział trzydziesty piąty
Nowa Jeruzalem — trójjedyne wejście

Rozdział trzydziesty szósty
Nowa Jeruzalem — jej mur, fundament i ulica

Rozdział trzydziesty siódmy
Nowa Jeruzalem — jej wymiary, świątynia i światło

Rozdział trzydziesty ósmy
Nowa Jeruzalem — jej tron

Rozdział trzydziesty dziewiąty
Zastosowanie Nowej Jeruzalem wobec wierzących — trójjedyny wstęp

Rozdział czterdziesty
Zastosowanie Nowej Jeruzalem wobec wierzących — trójjedyna konstytucja

Rozdział czterdziesty pierwszy
Zastosowanie Nowej Jeruzalem wobec wierzących — trójjedyne istnienie

Rozdział czterdziesty drugi
Zastosowanie Nowej Jeruzalem wobec wierzących — trójjedyne życie

Rozdział czterdziesty trzeci
Zastosowanie Nowej Jeruzalem wobec wierzących — trójjedyne radowanie się

Rozdział czterdziesty czwarty
Zastosowanie Nowej Jeruzalem wobec wierzących — trójjedyny wyraz

Informacje dodatkowe

Autor

Witness Lee

ISBN

0-7363-1242-0

Liczba stron

440