Nr 19 — Czym jest wiara?

3,00 

Kategoria:

Opis

Przedmowa
W Nowym Testamencie wiara ma znaczenie zarówno obiektywne, jak i subiektywne. Używana w sensie obiektywnym, oznacza przedmiot, w który wierzymy. W sensie subiektywnym odnosi się do czynności wierzenia. Wiara zatem określa zarówno obiektywne prawdy, w które wierzymy, jak i sam akt wierzenia, czyli czynność i działanie naszej wiary.

W Liście do Efezjan 4,13 słowo „wiara” odnosi się do tego, w co wierzą wszyscy chrześcijanie. Wierzymy w Trójjedynego Boga — Ojca, Syna i Ducha. Wierzymy, że Chrystus, Syn Boży, wcielił się, że został ukrzyżowany dla naszego odkupienia, że powstał z martwych zarówno w sensie fizycznym, jak i duchowym, że wstąpił na prawicę Boga oraz że przyjdzie powtórnie. Wierzymy również, że Biblia jest Słowem Bożym, całkowicie natchnionym przez Ducha Świętego. To elementy naszej wiary, „wspólnej wiary” (Tt 1,4), wiary „raz na zawsze przekazanej świętym” (Jud 3).

Subiektywna wiara nie jest naszą naturalną zdolnością ani cnotą. Wiara ta „nie [jest z nas]; Boży to dar” (Ef 2,8). Dzięki właściwemu głoszeniu ewangelii słyszymy Słowo, dzięki któremu poprzez Ducha Bóg wlewa w nas coś z siebie. Wywołuje to w nas reakcję skierowaną ku Bogu; ta reakcja to początkowe uwierzenie w to, co usłyszeliśmy (Ga 3,2). To wiara. Wiara zatem jest reakcją spowodowaną tym, iż Bóg w boski sposób wlewa w nas samego siebie za pośrednictwem słowa ewangelii. W tym numerze „Strumienia” wejrzymy w to, co Biblia objawia na temat subiektywnej wiary wierzących.

Spis treści
● Subiektywne doświadczenie usprawiedliwienia
● Autor i Doskonaliciel wiary
● Żyję już nie ja, lecz Chrystus we mnie
● Wiara Boża
● Wiara wierzących